• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

W związku z złożeniem karty projektu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Stowarzyszenie "Że Chcę" wystosowało równocześnie pismo do Wójta i Rady Gminy Chorkówka o następującej treści:

 

 

Żeglce, 4 maja 2017 r.

Żegleckie Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Żeglce

“Że Chcę”

Żeglce 130

38-458 Chorkówka

NIP: 6842646007

REGON: 367144803

 

Dotyczy rewitalizacji zespołu podworskiego w Żeglcach
Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
Z uwagi na to, że:

 

 1. Konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Chorkówka prowadzone drogą elektroniczną nie dotarły do wiadomości przeważającej części mieszkańców;

 2. Budynek dawnego dworu Klobassów-Zrenckich w Żeglcach, zwanego również starą szkołą, uległ znacznej degradacji i przyczynia się również do stopniowej degradacji otaczającego go terenu;

 3. Stan budynku dawnego dworu w Żeglcach, ze względów bezpieczeństwa, uniemożliwia wykorzystanie całej przestrzeni wokół szkoły znajdującej się w jego bezpośrednim sąsiedztwie w procesie wychowawczo - dydaktycznym;

 4. Budynek dworku stanowi obiekt zabytkowy, podlega ochronie konserwatorskiej i jako taki nie może po prostu zostać zburzony czy rozebrany;

 5. Otoczenie dworku stanowi cenny drzewostan również podlegający ochronie;

 6. Gmina nie dysponuje i w przewidywalnej przyszłości nie będzie dysponować środkami umożliwiającymi odbudowę dworku bez zewnętrznych źródeł finansowania;

 7. Powiększenie szkoły o oddziały 7 i 8 w wyniku reformy edukacji znacząco pogorszy komfort pracy szkoły;

 8. W perspektywie kilku lat znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na miejsca w placówkach opieki przedszkolnej dla dzieci pochodzących z Żeglec;

 9. Stale występuje zapotrzebowanie na dodatkową opiekę pozalekcyjną dla uczniów SP w Żeglcach;

 10. Występuje zjawisko migracji mieszkaniowej z Krosna w kierunku Gminy Chorkówka i migracji edukacyjnej z Gminy Chorkówka w kierunku Krosna;

 11. Istnieje problem bezpieczeństwa w komunikacji pieszej w ciągu drogi powiatowej nr P1850 na odcinku Szkoła Podstawowa - skrzyżowanie z drogą powiatową nr P1953R;

 12. Stale rośnie zapotrzebowanie sołectwa na dobrze zagospodarowaną przestrzeń publiczną;
Żegleckie Stwowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" jako strona społeczna składa wniosek o ujęcie przez Gminę Chorkówka projektu pt. "Rewitalizacja dawnego założenia dworskiego Klobassów-Zrenckich w Żeglcach" w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023 i podjęcie dalszych działań mających na celu pozyskanie środków i realizację jego przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie:

 

 1. Głównym elementem konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Chorkówka były ankiety dostępne online. Forma ta nie sprzyja pozyskiwaniu opinii i informacji od znacznej grupy mieszkańców objętych wykluczeniem cyfrowym. Kanały elektroniczne nie sprzyjają też przekazywaniu informacji tej grupie mieszkańców. Dlatego też, mając na uwadze interes mieszkańców Sołectwa Żeglce, podjęliśmy się przybliżenia tematu rewitalizacji mieszkańcom, oraz bardziej szczegółowego przedstawienia władzom Gminy występujących w naszej wsi problemów, które od lat pozostają nierozwiązane.

 2. Budynek dworu Klobassów-Zrenckich w Żeglcach pełnił funkcję szkoły podstawowej do roku 1966, kiedy do użytku oddano nową tysiąclatkę. Od tego czasu dwór systematycznie popada w ruinę i nie nadaje się do użytku. Kilkakrotnie palił się, ostatnio 1 maja 2013, w wyniku czego nie posiada stropu ani dachu. Ze względu na to, że budynek stoi w centralnej części działki, spory atrakcyjny teren znajdujący się na zachód od budynku nie jest wykorzystywany.

 3. Stan techniczny budynku jest skrajnie zły. Jest on jedynie prowizorycznie zabezpieczony, może stwarzać bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w jego pobliżu. Ponadto, okresowo staje się on miejscem libacji alkoholowych, które mogły mieć związek z wspomnianymi powyżej pożarami. Obecny budynek szkoły jest więc również narażony na zaprószenie ognia, a potłuczone szkło i inne pozostałości po “imprezach plenerowych” stwarzają dodatkowe zagrożenia.

 4. Budynek dworku oraz otaczający go park zostały wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-57 z 30.01.1985. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i ochronę konserwatorską, nie może być mowy o wyburzeniu czy rozebraniu obiektu, natomiast jego odbudowa od lat przekracza możliwości finansowe Gminy Chorkówka i nie widać perspektyw, by w przewidywalnej przyszłości mogła się odbyć bez finansowania z zewnętrznych źródeł. Kwalifikacja dworu do programu rewitalizacji o tak korzystnych warunkach finansowania jest jedyną szansą tego obiektu na przywrócenie mu dobrego stanu technicznego. Warto podkreślić, że Gmina Chorkówka może pochwalić się zaledwie dziewięcioma obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, z których większość pozostaje w rękach prywatnych. Będąc właścicielem dworku w Żeglcach, Gmina Chorkówka posiada wszelkie niezbędne instrumenty prawne pozwalające jej rozwiązać problem stanu technicznego tego obiektu, pozostaje jedynie kwestia pozyskania środków, na co realne nadzieje daje program rewitalizacji. Dodatkowym argumentem za rewitalizacją obiektu i jego otoczenia jest fakt, że dworek stanowi jedyną zachowaną siedzibę Karola Klobassy- Zrenckiego, jednego z pierwszych przemysłowców naftowych w Polsce i na świecie i jako obiekt turystyczny doskonale uzupełniałby zabytki górnictwa naftowego znajdujące się na terenie Gminy również jako siedziba Izby Pamięci Sołectwa Żeglce.

 5. Zabytkowy drzewostan parku stanowi wymarzone otoczenie dla szkoły podstawowej, jednak od lat jest on zaniedbany. Uczniowie nie mogą również korzystać ze znacznej części terenów zielonych wokół szkoły, ponieważ oddzielone są one od nowego budynku szkoły przez budynek dworku. Niektóre okazy drzew również mogą stanowić zagrożenie dla uczniów, ponieważ od lat nie były poddawane konserwacji ze względu na brak środków budżetowych. Kompleksowa rewitalizacja przywróciłaby nie tylko wartość użytkową działki, ale odzyskany teren mógłby zostać zagospodarowany w atrakcyjny sposób - np. wyposażony w plac zabaw, ścieżkę sensoryczną itp. Celowe byłoby dążenie do scalenia przez wykup, w miarę możliwości, terenu dawnego parku w celu zabezpieczenia zabytkowego drzewostanu oraz zapewnienia właściwej jego ochrony.

 6. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecny stan dworku i parku wynika z niedostatecznych funduszy na ochronę zabytków nie tylko na poziomie organizacyjnym Gminy. Dlatego też zgłoszenie tego projektu do programu rewitalizacji jest jedyną szansą na rozwiązanie problemu niszczejącego zabytku. Jeśli ta szansa nie zostanie w pełni wykorzystana w tej chwili, podobna może nie pojawić się przez kilka kolejnych dekad. Budynek i otaczający park nadal będzie niszczał, a zagrożenia związane z jego degradacją będą tylko rosnąć.

 7. Obecna baza edukacyjna Szkoły Podstawowej w Żeglcach, czyli budynek posiadający osiem sal lekcyjnych, jest wystarczająca jedynie na przyjęcie dodatkowych oddziałów klas VII i VIII. Przywrócenie użyteczności budynku dworku i wykorzystanie na potrzeby szkoły umożliwiłoby przeniesienie niektórych funkcji do odremontowanego obiektu, np. biblioteki szkolnej, sali oddziału przedszkolnego lub utworzenie w nim nowych np. pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej, świetlicy, lub przedszkola oraz ich odpowiednie doposażenie.

 8. W latach 2004-2013 liczebność przeciętnego rocznika wynosiła z Żeglcach 12-14 dzieci. Po wyjątkowo kryzysowych latach 2014 i 2015, kiedy to urodziło się w Żeglcach odpowiednio 9 i 7 dzieci, w 2016 roku było ich już aż 18. Łącznie mamy 77 dzieci urodzonych w latach 2011-2016, które mogłyby potencjalnie uczęszczać do przedszkola i oddziału przedszkolnego w Żeglcach. Obecnie rodzice, którzy chcą aby ich dzieci uczęszczały do przedszkola starają się o miejsce w placówkach w Chorkówce ze względu na to, że dojazd do innych miejscowości Gminy posiadających przedszkola jest utrudniony lub byłby uciążliwy, a łączny koszt dowozu i opłat za przedszkole zbytnio obciążał by domowy budżet. W związku z podniesieniem wieku obowiązku szkolnego z powrotem do 7 roku życia dziecka, o miejsca dla młodszych dzieci będzie jeszcze trudniej. Odremontowanie starej szkoły umożliwiłoby zabezpieczenie lokalu dla przedszkola, na prowadzenie którego można by pozyskać fundusze z innych źródeł zewnętrznych.

 9. Szkoła Podstawowa w Żeglcach formalnie nie posiada świetlicy. Zajęcia dodatkowe pozwalają na wydłużenie pobytu dzieci w szkole, jednak wciąż nie zaspokajają w pełni zapotrzebowania rodziców pracujących w systemie zmianowym.

 10. Gmina Chorkówka wysuwa się na prowadzenie jeśli chodzi o przechwytywanie migrantów mieszkaniowych z Krosna (źródło: http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=9995). Bezpośrednie sąsiedztwo Gminy z miastem Krosnem, jej atrakcyjność i przyjazność wobec mieszkańców, a także wciąż umiarkowane ceny nieruchomości zachęcają Krośnian do osiedlania się tutaj. W pierwszej kolejności przybyszami nasycają się Świerzowa i Szczepańcowa, następnie Zręcin oraz Żeglce i Chorkówka. Należy dążyć więc do tego, by podnosić atrakcyjność tych miejscowości w oczach potencjalnych przybyszów, szczególnie osób młodych, które mogłyby zakładać tu rodziny, aby proces ten w naturalny sposób rozszerzał się na kolejne miejscowości Gminy. Oczywistym jest, że jednym z kluczowych kryteriów dla takich osób jest dostępność i jakość placówek edukacyjnych oraz ich lokalizacja względem trasy dom-praca. Równocześnie zauważalne jest zjawisko migracji edukacyjnej polegającej na tym, że rodzice pracujący w Krośnie zapisują swoje dzieci do przedszkoli w mieście i dzieci te niejednokrotnie zostają przechwycone przez tamtejsze szkoły podstawowe. W Szczepańcowej aż 20. dzieci należących do rejonu szkoły podstawowej uczęszcza do szkół poza tym rejonem, w Żeglcach takich dzieci jest już 12. Przeciwdziałać temu zjawisku można również udostępniając rodzicom placówki opieki przedszkolnej i poprawiając bazę edukacyjną, aby jak najszybciej wciągnąć dzieci do placówek znajdujących się na terenie Gminy.

 11. Główna droga przechodząca przez Żeglce, czyli droga powiatowa relacji Zręcin-Kopytowa znajduje się na samym dole listy priorytetów zarządcy. Do tej pory, mimo starań mieszkańców i Władz Gminy, nie został zbudowany chodnik na krytycznym odcinku drogi powiatowej nr P1850 od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1953R. Bardzo wąskie pobocza czynią go szczególnie niebezpiecznym dla dzieci uczęszczających do szkoły - w roku 2015 miało tu miejsce potrącenie dziewczynki wracającej ze szkoły do domu. Stosunkowo częste są drobniejsze zdarzenia, np. 28.04.2017 w godzinach przedpołudniowych do rowu tuż przed skrzyżowaniem zsunęła się ciężarówka jadąca od strony Zręcina. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców w listopadzie 2015 r. Rada Sołecka złożyła petycję do Starostwa Powiatowego w Krośnie w sprawie budowy chodnika przy wyżej wymienionym odcinku drogi powiatowej. Petycja ta poparta była przez mieszkańców, organizacje działające na terenie naszego sołectwa, przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego oraz Proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Petycja została ponowiona w październiku 2016 r. i będziemy dążyli do realizacji tego zadania. Nadmieniamy również, że nasze sołectwo jest piątym pod względem liczby mieszkańców w Gminie Chorkówka, jest wioską bardzo rozległą, a niestety nie posiada przy żadnej z dróg chodnika. Włączenie budowy chodnika do projektu rewitalizacji daje nadzieję, na poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w drodze do i ze szkoły. Poprawi także dostępność komunikacyjną obiektów zlokalizowanych przy tym odcinku drogi.

 

 1. W ostatnich latach mieszkańcy Żeglec bardzo zaktywizowali się w sferze kultury, sportu i rekreacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się biegi i marsze nordic walking, pikniki rodzinne organizowane przez Szkołę Podstawową, imprezy taneczne współorganizowane przez Radę Sołecką, OSP, LKS Błękitni Żeglce, Radę Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, uroczystości rocznicowe i inne imprezy. W planach są nowe formuły imprez wzbogacone o wartości edukacyjne i rozrywkowe. O ile Dom Ludowy w Żeglcach stanowi świetną bazę dla imprez odbywających się pod dachem, to brak jest w pełni funkcjonalnego terenu na imprezy plenerowe. Włączenie zagospodarowania placu przy Domu Strażaka do projektu rewitalizacji pozwoli na jego uatrakcyjnienie, zwiększenie funkcjonalności, powiązanie funkcjonalne z terenem wokół szkoły. Należy tutaj wspomnieć o pracach, które zostały wykonane przez mieszkańców Żeglec. Kolejne przedsięwzięcia na wymienionym terenie wymagają już sporych nakładów finansowych.

 

Dlatego też Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce zgłasza koncepcję przedsięwzięcia “Rewitalizacja dawnego założenia dworskiego i parku Klobassów-Zrenckich w Żeglcach", który miałby obejmować:

 • odbudowę dworku Klobassów-Zrenckich i przystosowanie go na potrzeby szkoły;

 • związanie budynku dworku z budynkiem szkoły przeszklonym łącznikiem komunikacyjnym;

 • wyposażenie tak powstałego kompleksu w odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła);

 • przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku wokół dworku, uzupełnienie nasadzeń, budowę ścieżek wraz z oświetleniem i ławeczkami;

 • wyposażenie parku w plac zabaw, ścieżkę przyrodniczą, ścieżkę sensoryczną, ogródek doświadczalny, urządzenia sportowe;

 • reorganizację układu przestrzennego placu przy Domu Strażaka i doposażenie go w elementy umożliwiające wykorzystywanie go do imprez plenerowych różnego typu (altana, węzeł sanitarny, grill, scena);

 • w miarę możliwości ponowne połączenie podzielonego parku w jedną całość przez wykup działek,

 • budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1850 na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1953R.

 

Wymierne korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia w ramach programu rewitalizacji, to:

 

 • rozwiązanie problemu źródeł finansowych na odbudowę i przywrócenie do stałej eksploatacji zrujnowanego obecnie zabytku,

 • zdecydowana poprawa bazy edukacyjnej Szkoły Podstawowej, w dalszej perspektywie możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o świetlicę i przedszkole,

 • usunięcie zagrożeń wynikających z tragicznego stanu technicznego dworku, otaczającego go drzewostanu oraz minimalizacja zagrożeń drogowych występujących na krytycznym odcinku drogi P1850 od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z drogą P1953R,

 • poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy tym odcinku drogi,

 • zwiększenie atrakcyjności Żeglec i północnej części Gminy Chorkówka w oczach potencjalnych migrantów mieszkaniowych,

 • redukcja zjawiska migracji mieszkaniowej i edukacyjnej mieszkańców Żeglec w kierunku Krosna i innych miejscowości poza granicami Gminy Chorkówka,

 • poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Żeglcach oraz zwiększenie możliwości wykorzystania jej do organizacji wydarzeń o zasięgu sołeckim, gminnym lub nawet szerszym,

 • możliwość czerpania dochodów z najmu dodatkowej powierzchni (np. pomieszczeń pozyskanych w dworku na pozaszkolne zajęcia edukacyjne, placu przy Domu Strażaka na imprezy plenerowe),

 • podniesienie wartości nieruchomości objętych rewitalizacją.

 

Mając na uwadze powyższe argumenty, nie pozostaje nam nic innego, jak wyrazić nadzieję, że projekt ten zyska poparcie władz Gminy Chorkówka. Mieszkańcy Sołectwa Żeglce a także sąsiednich miejscowości wyrazili się już pochlebnie o tym projekcie licznie podpisując listy poparcia ( ponad 550 podpisów).

Opracowana przez nas koncepcja nie wyklucza wykonania w ramach rewitalizacji innych działań na terenie naszej Gminy, lecz może podnieść wartość kompleksowego projektu składanego do Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zawarte w niej elementy mogą podnieść punktacje ogólnego projektu i uzupełniać braki w projektach przedstawionych przez inne sołectwa.

Biorąc pod uwagę, że nakłady finansowe jakie będzie musiała ponieść nasza Gmina są znikome w stosunku do środków jakie można pozyskać. liczymy na zaakceptowanie naszego projektu i jesteśmy przekonani, że jego realizacja będzie naszym wspólnym dobrem.

 

Z poważaniem,

Iwona

Grzegorz

Maciej

Olga

Katarzyna

Roman

Tomasz

Małgorzata

Wojciech

Magdalena